<cite id="byaxk"></cite>
 1. Home >> S?n ph?m >> C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

  C?N C?U C? ??NH KI?U GQ (Thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng)

   

     

  C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i g?u ngo?m)

  C?n c?u c? ??nh thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng (lo?i c?u móc)

   Thuy?t minh k? thu?t:

  l        Lo?i c?u này ???c l?p trên b?, dùng ?? b?c x?p hàng hóa gi?a trên b? v?i tàu thuy?n t?i c?ng. Khách hàng có th? ch?n lo?i móc c?u ho?c g?u ngo?m.

  l        Thay ??i bán kính làm vi?c b?ng thanh r?ng, thông qua h? th?ng th?ng b?ng và bù pu-li ?? th?c hi?n thay ??i t?m v?i làm vi?c khi có t?i.

  l        Áp d?ng c? c?u b? ?? quay ki?u bi, góc quay ???c 3600, chuy?n ??ng ?n ??nh, tính n?ng cao.

  l        C?n c? yêu c?u khách hàng ?? thi?t k? bán kính làm vi?c và chi?u cao nâng c?u, ?áp ?ng yêu c?u làm vi?c th?c t?.

  l        C?n c? yêu c?u khách hàng , có th? l?p b? di?u khi?n bi?n t?n ?? các b? ph?n ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y.

  l        ??c ?i?m c?a lo?i c?u này là: k?t c?u g?n, thao tác ti?n l?i, ít x?y ra s? c?, d? b?o d??ng, s?a ch?a …

  l        S?c nâng: 3 t?n – 50 t?n.

  l        N?i l?p ??t: trên b?n c?ng.

  l        Công su?t b?c x?p: t? 100 t?n – 800 t?n/h.

  l        Hàng hóa b?c x?p g?m hàng r?i nh?: than, ?á cát s?i, qu?ng, th?ch cao, clinke, cát th?ch anh, x? thép, l?u hu?nh, l??ng th?c … và các lo?i hàng ki?n nh?: thép các lo?i, g? t?m, hàng ?óng bao, ?á h?c …

  Công d?ng khác:

  l        Lo?i c?u này có th? l?p cân ?i?n t? không dây ?? cân ?ong hàng b?c x?p.

  l        Lo?i c?u này có th? l?p mâm nam châm ?? b?c x?p hàng s?t thép.

  l        Lo?i c?u này có th? l?p b? gá nhi?u ??u, d?ng c? c?u công-ten-n? ?? b?c x?p hàng hóa ??c ch?ng.

  Kính th?a: Quý khách hàng
  ?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

  B?NG THAM S? L?A CH?N LO?I C?N C?U C? ??NH CÓ B? ??

  CÁC THAM S? C?A C?N C?U

  Ch?ng lo?i c?u

  □thay ??i t?m v?i  b?ng cáp □ thay ??i t?m v?i b?ng thanh r?ng

  Hàng c?n c?u x?p

  □ hàng r?i  □ hàng ki?n

  Tên hàng

   

  T? tr?ng hàng r?i

   

  ??a ?i?m l?p c?u

  □ trên b?   □trên tàu thuy?n

  S?c nâng l?n nh?t

  Bán kính làm vi?c ……m/h……t?n

  Ph??ng th?c ?o

   

  T?c ?? nâng

   

  Bán kính làm vi?c

   

  T?c ?? thay ??i bán kính

   

  Chi?u dài tay c?u

   

  T?c ?? quay

   

  V? trí ch?t ??ng

   

  Hi?u su?t làm vi?c

   

  Ki?u g?u ngo?m

  □ h?u công   □vô công

  ?I?U KI?N LÀM VI?C ? C?NG

  Tr?ng t?i tàu thuy?n

   

   

   

   Kích th??c tàu thuy?n

   Chi?u dài

   

  Kích th??c mi?ng khoang

   Dài

   

    Chi?u r?ng

   

    r?ng

   

    B? sâu

   

    sâu

   

  Chên l?ch m?c n??c(m)

    M?c n??c l? l?n nh?t

   

   

   

   M?c n??c th?p nh?t

   

   

   

  M?c n??c bình th??ng

   

   

   

  V?n ?? khác c?n nói rõ:

  在线观看人成激情视频