<cite id="byaxk"></cite>
 1. Home >> S?n ph?m >> C?N C?U L?P TRêN BOONG TàU KI?U YQ

  C?N C?U L?P TRêN BOONG TàU KI?U YQ

   

   

     C?n c?u l?p trên boong tàu, s?c nâng 5t – 50t

  Thuy?t minh k? thu?t:

  • S?c nâng: t? 5t – 50 t?n
  • C?n c?u l?p trên boong tàu là lo?i c?n c?u thay ??i t?m v?i b?ng xi-lanh d?u, ???c thi?t k? chuyên ?? b?c x?p m?t cách an toàn và hi?u qu? cho các lo?i tàu ch? hàng thông d?ng và tàu v?n chuy?n. Có th? b?c x?p các lo?i hàng ki?n l?n, n?p boong tàu …C?n c?u ???c l?p trên boong tàu nh? tr? quay g?n trên thân tàu, có kh? n?ng ch?u ??ng m?a gió và sóng. Khi tàu nghiêng chi?u ngang 50 ho?c nghiêng chi?u d?c 20, c?n c?u v?n làm vi?c bình th??ng ???c.
  • Lo?i c?n c?u này d?n ??ng hoàn toàn b?ng th?y l?c và thay ??i bán kính làm vi?c b?ng xi-lanh d?u, có th? ?i?u t?c vô c?p. Có th? ?i?u khi?n b?ng ?i?n, th?y l?c và b?ng tay, quay ???c 3600.
  • C?n c?u lo?i này có ??c ?i?m k?t c?u g?n, v?n hành ?n ??nh, s? d?ng thao tác ti?n l?i, an toàn và ch?c ch?n.

  Kính th?a: Quý khách hàng

  ?? ti?n gi?i thi?u v?i Quý khách lo?i c?n c?u phù h?p nh?t, ?? ngh? hãy cung c?p cho chúng tôi các yêu c?u v? tham s? k? thu?t và ?i?u ki?n làm vi?c th?c t? n?i l?p ??t c?u. Xin cám ?n!

   

   

   

  在线观看人成激情视频