<cite id="byaxk"></cite>
 1. Home >> PH??NG TH?C LIêN H?

  LIÊN H? T?I TRUNG QU?C

  Tên nhà máy: Công ty TNHH ch? t?o c?n c?u Vi?n V?ng, t?nh Giang Tô, Trung Qu?c.

  ??a ch?: s? 10, ???ng Phú D??ng, khu công nghi?p T?nh Giang, t?nh Giang Tô

  - Ng??i liên h?: Chúc V? (Zhu Wei)

  - ?i?n tho?i86-523-84626000/84626001

  - FAX: 0086-523-84626008

  - Trang webhttp://www.ywqzj.com  

  - Hòm th? ?i?n t?info@ywqzj.com、  info@ywgj.com  

   

  LIÊN H? T?I VI?T NAM:

  Ng??i liên h?:

  Ph?m V?n Trung

  - ?i?n tho?i0084-912053690

  - E-mail: pvt_ctydam@yahoo.com.vn

  在线观看人成激情视频